OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA SYSTEMU E-LICYTACJE


I. DEFINICJE

 1. Ogólne Warunki Użytkowania  - niniejsze warunki określające sposób korzystania z Systemu E-licytacje obsługującego elektroniczne licytacje publiczne.
 2. System E-licytacje – system teleinformatyczny obsługujący elektroniczne licytacje publiczne do sprzedaży ruchomości, nieruchomości, wierzytelności lub praw w drodze licytacji publicznej, prowadzony przez Krajową Radę Komorniczą na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, Rozporządzenia i niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, dostępny na stronach internetowych: www.e-licytacje.komornik.pl  oraz www.elicytacje.komornik.pl.
 3. System Komornik ID - system teleinformatyczny Operatora przeznaczony do prowadzenia rejestru komorników sądowych, asesorów i aplikantów komorniczych oraz do wspomagania obsługi aplikacji komorniczej wraz z komponentem przeznaczonym do jednolitego uwierzytelnienia osób ze środowiska komorniczego, w oparciu o art. 216 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z późń. zm).
 4. Witryna - strona internetowa Operatora, dostępna na stronach internetowych: www.e-licytacje.komornik.pl oraz   www.elicytacje.komornik.pl.
 5. Kodeks Postępowania Cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), dalej jako: K.P.C.
 6. Rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1431).
 7. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, biorąca udział w Licytacji Elektronicznej działająca we własnym imieniu lub jako Pełnomocnik.

 8. Pełnomocnik - osoba uprawniona do działania w imieniu innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną na podstawie pełnomocnictwa albo jako przedstawiciel ustawowy, bądź mający prawo do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną z mocy prawa, statutu, umowy lub innego aktu prawnego.

 9. Operator - Krajowa Rada Komornicza z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa, posiadająca NIP: 8522183498, REGON: 811259799.

 10. Komornik - komornik sądowy i asesor komorniczy.
 11. Gość Witryny - osoba przeglądająca Witrynę, która nie jest Użytkownikiem.
 12. Akta Sprawy - zbiór dokumentów dotyczący Licytacji Elektronicznej utrwalonych wyłącznie w Systemie E-licytacje.
 13. Login - niepowtarzalne i przyporządkowane do Użytkownika dane wykorzystywane przez Użytkownika do uwierzytelnienia się w Systemie E-licytacje. 
 14. Hasło - poufne dane wykorzystywane przez Użytkownika do uwierzytelnienia w Systemie E-licytacje.

 15. Uwierzytelnienie - proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację Użytkownika w Systemie E-licytacje.

 16. Logowanie - proces uwierzytelniający Komornika, dokonywany za pomocą środowiskowych parametrów uwierzytelniających z Systemu KomornikID. Do logowania w Systemie E-licytacje należy użyć tych samych danych logowania co do Systemu KomornikID. lub strony internetowej www.komornik.pl

 17. Konto - zbiór danych określających Użytkownika wraz z zasobami Systemu E-licytacje przyporządkowanymi do tego Użytkownika.
 18. Wniosek o założenie konta - formularz, o którym mowa w Rozdziale III pkt 2 - 4 niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania. 
 19. Rejestracja - proces zakładania Konta w Systemie E-licytacje.

 20. Licytacja Elektroniczna - tryb sprzedaży w drodze licytacji publicznej w sądowym postępowaniu egzekucyjnym uregulowany w Kodeksie postępowania cywilnego, dostępny w Systemie E-licytacje wyłącznie dla Komornika oraz Użytkowników biorących w niej udział. 

 21. Przedmiot Licytacji - ruchomość, nieruchomość, wierzytelność lub prawo będące przedmiotem Licytacji Elektronicznej w Systemie E-licytacje. 

 22. Licytant - Kupujący, który złożył ofertę nabycia Przedmiotu licytacji w ramach Licytacji Elektronicznej. 

 23. Obwieszczenie o Licytacji Elektronicznej - dokument zdefiniowany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w Rozporządzeniu, udostępniony przez Komornika za pośrednictwem Witryny. Zapoznanie się z Obwieszczeniem o Licytacji Elektronicznej nie wymaga uwierzytelnienia. 
 24. Awaria - zdarzenie, które powoduje brak możliwości wykonywania czynności w Systemie E-Licytacje. 
 25. Wyślij zgłoszenie - formularz, którego użycie przez Użytkownika umożliwia prowadzenie korespondencji z Komornikiem. 
 26. "Okno Serwisowe" – czas w którym mogą być wykonywane prace serwisowe i konserwacyjne Systemu E-licytacje, odbywające się w niedziele w godzinach 22:00 – 04:00.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU E-LICYTACJE

 1. Licytacja Elektroniczna jest dostępna w Systemie E-licytacje wyłącznie dla Komornika oraz Użytkowników biorących w niej udział.
 2. Użytkownik może korzystać wyłącznie z własnego Konta w Systemie E-licytacje. Użytkownik nie ma możliwości posiadania więcej niż jednego Konta.
 3. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.
 4. Z chwilą wyrażenia chęci przystąpienia do Przetargu dane osobowe Użytkownika i/lub Pełnomocnika są przekazywane Komornikowi prowadzącemu daną Licytację Elektroniczną. 
 5. Użytkownik może brać udział w nieograniczonej liczbie Licytacji Elektronicznych za pośrednictwem Konta. 

 III. ZAKŁADANIE KONTA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE E-LICYTACJE

 1. Konto zakłada się w Systemie E-licytacje po złożeniu Wniosku o założenie konta Użytkownika. 
 2. Wniosek o założenie Konta składa się za pośrednictwem Systemu E-licytacje.  
 3. Wniosek ten zawiera:
  1) imiona i nazwisko wnioskodawcy, numer PESEL, o ile został mu nadany, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, w którym wydano ten dokument;
  2) adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji;
  3) wskazanie hasła umożliwiającego uwierzytelnienie;
  4) wskazanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego, na które mają być wysyłane powiadomienia o zamieszczeniu pisma, o ile wnioskodawca chce otrzymywać takie powiadomienia;
  5) oświadczenie wnioskodawcy, że dane, o których mowa w ppkt 1 i 2, są prawdziwe oraz że zapoznał się z pouczeniem co do sposobu i skutków doręczeń dokonywanych zgodnie z art. 1311 Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Po wypełnieniu Wniosku o założenie konta Użytkownika, na podany w nim adres e-mail, wysłana jest wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 5. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego Komornika.
 6. Warunki dotyczące hasła, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3, w szczególności liczba, rodzaj i wielkość znaków, są udostępniane przed złożeniem Wniosku o założenie Konta Użytkownika za pośrednictwem Systemu E-licytacje.
 7. Imiona, nazwisko oraz numer PESEL podlegają automatycznej weryfikacji w rejestrze PESEL.
 8. Podanie przez wnioskującego o założenie Konta danych osobowych objętych Wnioskiem o założenie konta Użytkownika jest obowiązkowe, a ich brak lub niekompletność lub błąd w tych danych uniemożliwi aktywację Konta.
 9. W razie negatywnego wyniku weryfikacji, zawiadamia się osobę składającą Wniosek o założenie konta o odmowie założenia Konta. W zawiadomieniu podaje się przyczynę tej odmowy i poucza o możliwości złożenia ponownego wniosku za pośrednictwem wybranego komornika sądowego. Zawiadomienie doręcza się osobie składającej Wniosek o założenie konta, na podany w nim adres poczty elektronicznej.
 10. W przypadkach, o których mowa w pkt 5 i 9, Komornik zakłada osobie składającej wniosek Konto w Systemie E-licytacje, po przeprowadzeniu weryfikacji jej tożsamości.
 11. Osobę składającą Wniosek o założenie konta zawiadamia się o założeniu Konta w Systemie E-licytacje. W zawiadomieniu podaje się login. Zawiadomienie doręcza się osobie składającej Wniosek o założenie konta, na podany w nim adres poczty elektronicznej.
 12. Użytkownik jest uprawniony do zmiany Hasła za pośrednictwem Systemu E-licytacje.
 13. Konto Użytkownika jest udostępniane wyłącznie po Uwierzytelnieniu, które następuje za pomocą Loginu i Hasła.
 14. W razie braku Uwierzytelnienia Użytkownika w okresie roku, jego Konto w Systemie E-licytacje może być usunięte przez Operatora, o czym Operator poucza w zawiadomieniu o założeniu konta. 

 

IV. PRZETARG

 1. Obwieszczenia o Licytacjach Elektronicznych dostępnych w Systemie E-licytacje umieszczane są przez Komornika prowadzącego daną Licytację Elektroniczną. Operator nie odpowiada za treść Obwieszczeń o Licytacjach Elektronicznych.
 2. Obwieszczenie o Licytacjach Elektronicznych może obejmować więcej niż jeden Przedmiot Licytacji. Przetarg zawsze dotyczy jednego przedmiotu z Obwieszczenia o Licytacji Elektronicznych (jednej pozycji).
 3. Udział w przetargu jest możliwy wyłącznie przy użyciu Konta Użytkownika.
 4. Użytkownik zgłasza przystąpienie do przetargu za pośrednictwem Systemu E-licytacje. 
 5. Użytkownik, wraz z przystąpieniem do przetargu, składa oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wyłączenia od udziału w przetargu.
 6. Użytkownik będący Pełnomocnikiem przystępując do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej.
 7. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6, składa się za pośrednictwem Systemu E-licytacje. Do oświadczenia dołącza się pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie, jeżeli zostały one sporządzone elektronicznie, albo elektronicznie poświadczony odpis pełnomocnictwa lub dokumentu wykazującego umocowanie. Pełnomocnictwo lub dokument wykazujący umocowanie albo ich uwierzytelnione odpisy mogą być złożone bezpośrednio Komornikowi prowadzącemu Licytację Elektroniczną.
 8. Komornik potwierdza w Systemie E-licytacje uprawnienia Pełnomocnika.
 9. Przystępujący do Przetargu, Użytkownik jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
 10. Rękojmia składa się bezpośrednio Komornikowi, który potwierdza ten fakt w Systemie E-licytacje. Przypisanie Użytkownikowi unikalnego identyfikatora Licytanta następuje po potwierdzeniu przez Komornika złożenia rękojmi w Systemie e-Licytacje.
 11. Jeżeli Użytkownik jest zwolniony z obowiązku złożenia rękojmi, przypisanie Użytkownikowi unikalnego identyfikatora Licytanta następuje po potwierdzeniu tego faktu przez Komornika w Systemie E-licytacje. 
 12. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. W przypadku, o którym mowa powyżej, przypisanie Użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta następuje z chwilą zgłoszenia przystąpienia do przetargu.
 13. Szczegółowe zasady dotyczące rękojmi, sporządzania Obwieszczeń o Licytacjach Elektronicznych, w tym ich treści, regulują odrębne przepisy prawa, w szczególności Kodeks postępowania cywilnego oraz Rozporządzenie.

   

V. PRZEBIEG LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 1. Licytacja rozpoczyna się z chwilą określoną w Obwieszczeniu o Licytacji Elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez Komornika. Komornik wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia Licytacji Elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa Komornik. 
 2. Dokonanie postąpienia wymaga:
  1) uwierzytelnienia się na koncie Użytkownika;
  2) utworzenia oświadczenia o postąpieniu;
  3) zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu.

 3. Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia w aktach sprawy jest automatycznie umieszczane potwierdzenie dokonania postąpienia.

 4. W trakcie Licytacji Elektronicznej w Systemie E-licytacje ujawnia się Licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator Licytanta, który ją zaofiarował, oraz czas pozostały do zakończenia Licytacji Elektronicznej. Każdemu postąpieniu przypisuje się inny numer porządkowy. Dane osobowe Licytanta przed zakończeniem Licytacji Elektronicznej są ujawniane wyłącznie Komornikowi.
 5. Zakończenie Licytacji Elektronicznej następuje automatycznie w chwili wskazanej w Obwieszczeniu o Licytacji Elektronicznej. 
 6. W chwili zakończenia Licytacji Elektronicznej następuje automatyczne ustalenie Licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę.
 7. Po zakończeniu Licytacji Elektronicznej Komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia Licytacji Elektronicznej. Przybicie jest udzielane w Systemie E-licytacje. 
 8. Zawiadomienie o Przybiciu Komornik doręcza Licytantom za pośrednictwem Systemu E-licytacje. 
 9. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga na udzielenie przybicia nie zostanie rozstrzygnięta, Licytant, który zaofiarował najwyższą cenę, może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości za pośrednictwem Systemu E-licytacje i odebrać zapłaconą sumę w kancelarii Komornika.
 10. Przybicie jest równoznaczne z nabyciem Przedmiotu Licytacji, z tym zastrzeżeniem, że z przyczyn niezależnych od Operatora transakcja w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, może być uchylona lub uznana za nieważną.
 11. W przedmiocie kwestii technicznych związanych z wejściem w posiadanie Przedmiotu Licytacji należy się kontaktować z Komornikiem.
 12. W przypadku wystąpienia Awarii Systemu E-Licytacje, na Witrynie pojawi się komunikat informujący o braku możliwości wykonywania czynności w Systemie E-Licytacje. 
 13. Wystąpienie Awarii Systemu E-Licytacje w przypadku Licytacji Elektronicznych mających 30 minut do zakończenia przed wystąpieniem Awarii lub mających 30 minut do zakończenia po wystąpieniu Awarii, będzie skutkowało wysłaniem wiadomości elektronicznej na adres e-mail Komornika. Licytant otrzyma komunikat wysłany wiadomością elektroniczną na adres e-mail o tym, że Licytacja Elektroniczna nie doszła do skutku.
 14. Wystąpienie Awarii Systemu E-Licytacje w przypadku Licytacji Elektronicznych mających 30 minut do zakończenia przed wystąpieniem Awarii lub mających 30 minut do zakończenia po wystąpieniu Awarii, będzie skutkowało zmianą statusu Licytacji Elektronicznych na "Niedoszła do skutku".
 15. Wystąpienie Awarii Systemu E-Licytacje w przypadku Licytacji Elektronicznych mających 30 minut do zakończenia przed wystąpieniem Awarii lub mających 30 minut do zakończenia po wystąpieniu Awarii, będzie skutkowało koniecznością wyznaczenia ponownej licytacji oraz zwrotu Licytantom wpłaconej rękojmi przez Komornika
 16. W przypadku wystąpienia Awarii Systemu E-Licytacje w terminie, w którym Licytant może zrzec się nabycia, a która to Awaria nie zostanie usunięta do czasu zakończenia możliwości zrzeczenia się przez Licytanta nabycia za pośrednictwem Systemu E-Licytacje, na Witrynie pojawi się komunikat informujący o braku możliwości wykonywania czynności w Systemie E-Licytacje. 
 17. Komornik ma możliwość przywrócenia w Systemie E-Licytacje Licytantowi terminu do zrzeczenia się nabycia, o czym Licytant jest informowany komunikatem wysłanym wiadomością elektroniczną na adres e-mail. Wniosek o przywrócenie terminu do zrzeczenia się nabycia Licytant wnosi się bezpośrednio do Komornika.  


VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 1. Operator nie odpowiada za treść Obwieszczeń o Licytacjach Elektronicznych.
 2. Operator nie odpowiada za ewentualne utrudnienia uczestnictwa w przetargu wynikające z przyczyn technicznych, jak również za pomyłkowe lub przypadkowe przerwanie, zawieszenie czy też wcześniejsze zakończenie przetargu.
 3. Operator dokłada starań, aby korzystanie z Systemu E-licytacje było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Operator nie gwarantuje i nie odpowiada za problemy i/lub ograniczenia związane z możliwością dostępu i korzystania z Systemu E-licytacje, która uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych między Użytkownikiem, a dostawcą usług transmisji danych, z którego łącz korzysta Użytkownik i innych, na które Operator nie ma wpływu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Gości Witryny, Użytkowników czy Komorników za pośrednictwem Systemu E-licytacje. 
 5. Operator nie odpowiada za dokonanie przez Komornika czynności w ramach zakładania Konta oraz w toku Licytacji Elektronicznej.
 6. Operator zastrzega, że istnieje możliwość krótkotrwałego zawieszenia działania Systemu E-licytacje w ramach Okna Serwisowego, trwającego w godzinach 22:00 – 04:00 w niedzielę, w celu prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych w obrębie usługi.
 7. W innych przypadkach w miarę możliwości technicznych, jeżeli charakter przeprowadzanych prac pozwala na ich wcześniejsze zaplanowanie Operator poinformuje o przerwach z wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny.
 8. Prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych w Oknie Serwisowym skutkować będzie przestojem, niedostępnością bądź utrudnieniami w korzystaniu z Systemu E-licytacje we wskazanym okresie.

 

VII. OBOWIĄZKI KOMORNIKA

 1. W celu Logowania do Systemu E-licytacje, Komornik jest zobowiązany do użycia tych samych danych logowania, jak w przypadku Systemu KomornikID lub strony internetowej www.komornik.pl
 2. Komornik zobowiązany jest do ochrony danych Logowania w Systemie E-licytacje przed nieuprawnionym dostępem. 
 3. Komornik zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu w celu korzystania z Systemu E-licytacje. 


VIII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

 1. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie aktualizować dane, o których mowa w Rozdziale III pkt 3.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony loginu i hasła przed nieuprawnionym użyciem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony Konta przed nieuprawnionym dostępem.

IX. POMOC TECHNICZNA

 1. Użytkownik może korzystać z pomocy technicznej działania Systemu E-licytacje za pośrednictwem Formularza kontaktowego udostępnionego na Witrynie.
 2. Wyślij zgłoszenie przeznaczony jest wyłącznie do zgłaszania błędów w działaniu Systemu E-licytacje. We wszystkich innych sprawach dotyczących licytacji należy kontaktować się z Komornikiem prowadzącym Licytację. 
 3. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii Systemu E-licytacje, utraty danych osobowych w wyniku awarii, oraz w przypadku wystąpienia innych niezależnych od Operatora zdarzeń losowych.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Rada Komornicza z siedzibą w Warszawie (00-031) przy ul. Szpitalnej 4/10, NIP 8522183498, REGON 811259799 (dalej Operator).
 2. Kontakt z Operatorem możliwy jest poprzez adres e- mail:  krk@komornik.pl, pisemnie na adres siedziby Operatora lub telefonicznie +48 22 827 71 13.
 3. Operator wyznaczył Inspektora ochrony danych Romana Kwiecińskiego, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail:  iod.krk.001@komornik.pl,
 4. Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Operatora.
 5. Operator otrzymał dane osobowe od Użytkowników w związku z założeniem konta w na Witrynie za pośrednictwem Systemu E-licytacje po złożeniu Wniosku o założenie konta Użytkownika, z uwagi na wykonywanie przez Operatora ustawowego obowiązku utworzenia i prowadzenia systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne licytacje publiczne – Systemu E-licytacje.
 6. Operator uwierzytelnia Użytkownika za pomocą danych, które podał w związku z założeniem konta w na Witrynie za pośrednictwem Systemu E-licytacje, takich jak: imię pierwsze, imię drugie, nazwisko, PESEL, e-mail, adres do korespondencji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak Użytkownik nie poda danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwi ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwrócono się do Operatora.
 7. Operator w ramach realizacji obowiązku prowadzenia Systemu E-licytacje nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich ani ze źródeł publicznych.
 8. W przypadku Użytkowników Operator przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Operatorowi szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Operator niezwłocznie usunie te dane osobowe.
 9. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) wykonania przez Operatora ustawowego obowiązku utworzenia i prowadzenia systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne licytacje publiczne - na podstawie o art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO w zw. z art. 202 ust. 1 pkt 19 ustawy o komornikach sądowych z dnia 28 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 z późn. zm.),
  b) w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem/Komornikiem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  c) prowadzenia dokumentacji dla celów podatkowych i rachunkowych, co jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  d) przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, reklamacji, wniosku oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych innych działań niezbędnych do załatwienia sprawy – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  e) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Operatora/Użytkownika/Komornika lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Operatora/Użytkownika/Komornika, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych -na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  f) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  g) zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zapasowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  h) w przypadku, gdy ma to zastosowanie – w celu realizacji działań na podstawie udzielonych zgód, w szczególności w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych z Witryny.
 10. Operator uwierzytelnia Komornika za pomocą środowiskowych parametrów uwierzytelniających Systemu KomornikID takich jak: numer NIP, nazwa kancelarii, pełny adres kancelarii komorniczej, identyfikator GUID komornika, GUID kancelarii.
 11. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych Komornika jest dobrowolne. Jeżeli jednak Komornik nie poda tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwi ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwrócono się do Operatora.
 12. Użytkownik/Komornik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Operatora ma prawo w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Operator może odmówić wykonania żądania, jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Operatora.
 13. Użytkownik/Komornik, którego dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez Operatora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 14. Użytkownik/Komornik, którego dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą.
 15. Jeżeli Operator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, Użytkownik/Komornik, którego dane dotyczą ma prawo w każdym czasie ją cofnąć, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail:  iod.krk.001@komornik.pl pisemnie na adres: ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 16. Operator może udostępniać dane osobowe podmiotom go wspierającym w prowadzeniu jego działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 17. Operator może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Operatora obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 18. Operator przechowuje dane osobowe przez czas:
  a) niezbędny do wykonania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  b) przez czas trwania umowy,
  c) niezbędny do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, reklamacji, wniosku oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych innych działań niezbędnych do załatwienia sprawy,
  d) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Operatora/Użytkownika w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Operatora/Użytkownika, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  e) do czasu cofnięcia zgody, a ile taka została wyrażona.
 19. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Operatora spraw, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych począwszy od dnia zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
 20. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Komornik oraz Użytkownik są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Komorników i Użytkowników Systemu E-licytacje treści o charakterze bezprawnym.
 3. Operator zastrzega możliwość zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania. W szczególności ww. zmiana jest dopuszczalna, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawa, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Ogólnych Warunków Użytkowania, bądź też Operator dokona zmian natury technologicznej w Systemie E-licytacje. Komornik oraz Użytkownik zapoznaje się na bieżącego ze zmianami niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania. 
 4. Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania obowiązują od dnia zatwierdzenia regulaminu.